Een BKR-hypotheek is een hypothecaire lening voor mensen die geregistreerd staan bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) en daardoor niet in staat zijn om een gewone hypotheek af te sluiten. Er is hier geen sprake van een aparte hypotheekvorm: de BKR-hypotheek zegt in principe niets over de hieraan gestelde voorwaarden.

Hypotheekverstrekkers kunnen via het BKR nagaan of de hypotheekaanvrager in het verleden betalingsachterstanden heeft gehad of nog een lening open heeft staan bij een kredietverlener. Banken lopen bij het verstrekken van een hypotheek aan iemand met een registratie bij het BKR een groter risico dat betalingsverplichtingen niet worden nagekomen. Logischerwijs is het daardoor moeilijker een BKR-hypotheek te verkrijgen dan een normale hypotheek.

Bureau kredietregistratie

Bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel wordt een elektronisch dossier bijgehouden van iedere Nederlander inzake afgesloten kredieten. Dit betreft voornamelijk afgesloten leningcontracten, krediet op betaalrekeningen, winkelpassen of creditcards. Op dit moment zijn rond de 9 miljoen mensen bij het BKR geregistreerd, waarvan bij ongeveer 8% er een probleem is ontstaan met betrekking tot de terugbetaling van een krediet.

Bureau kredietregistratie is in het leven geroepen als bescherming voor de consument zelf, alsook organisaties te informeren over de kredietwaardigheid van de consument. Via een zogenaamde BKR-toetsing wordt in de Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) gekeken in hoeverre een lening verantwoord is om af te sluiten. Wanneer er sprake is van een achterstand in een betaling, kan dit voor kredietverleners reden zijn geen nieuwe lening te verstrekken. Informatie over leningen wordt tot 5 jaar na de aflossing van het krediet bewaard. Er wordt geen informatie geregistreerd met betrekking tot hypotheekkrediet, behalve wanneer de hypotheekgever (degene die een hypothecaire lening ontvangt) een betalingsachterstand heeft van meer dan 4 maanden.

Een hypotheek afsluiten met een BKR-notering

Wanneer men een BKR-notering heeft is het doorgaans moeilijk om een hypothecaire lening af te sluiten. Gezien de economische crisis van de afgelopen jaren, in combinatie met de huidige onzekerheid op de woningmarkt, is het aanbod in BKR-hypotheken sterk afgenomen. Toch bestaan er nog enkele mogelijkheden tot het afsluiten van een BKR-hypotheek.

Indien men ondanks een BKR-registratie toch een hypotheek wenst, speelt de mate van ernst met betrekking tot de BKR-registratie een belangrijke rol. Deze wordt vertaald in zogenaamde coderingen, die inzicht geven in de hoogte en in het verleden opgelopen betalingsachterstanden met betrekking tot aangegane leningen. De achterstandscoderingen zijn:

De A codering: Wanneer er sprake is van een achterstand in de betaling, wordt dit aangegeven met de letter A. Deze melding ontstaat wanneer termijnbedragen meermaals niet zijn voldaan.
De H codering: Wanneer een betalingsachterstand van de A codering is ingelopen, zal deze veranderen in een H codering. De H staat in deze voor ‘herstel’, en hiermee komen de negatieve gevolgen van een A codering te vervallen.

Voorts bestaan er nog vier zogenaamde ‘bijzonderheidscoderingen’:

Code 1: Deze code geeft aan dat er na het ontstaan van een betalingsachterstand, een aflossings- dan wel schuldregeling is getroffen.
Code 2: Deze code geeft aan dat de (restant)vordering opeisbaar is gesteld. Kortweg houdt dit in dat de lening uit handen is gegeven aan een incassobureau.
Code 3: Er heeft een afboeking op de ontstane schuld plaatsgevonden van € 250 of meer. In geval van totale kwijting van de schuld, dient er een einddatum te worden vermeld.
Code 4: Deze code geeft aan dat de kredietnemer onbereikbaar is.
Code 5: Deze codering is tijdelijk, en geeft aan dat er een preventieve betaalregeling is overeengekomen.

Om een BKR-hypotheek aan te kunnen vragen, zal de eventuele hypotheekverstrekker een beoordeling maken op basis van de code(s) bekend bij het BKR. Belangrijke uitgangspunten om een BKR-hypotheek te verkrijgen zijn:

– Men heeft een A codering omgezet in een H codering of een einddatum waarop de lening is afgelost.
– Er is sprake van maximaal één code 2. Deze dient betrekking te hebben op een telecomcontract of verzendhuiskrediet. Tevens mag het krediet inmiddels niet meer bestaan en beëindigd maximaal drie maanden na de ontstane betalingsachterstand.
– Er is geen betalingsachterstand van langer dan 4 maanden geregistreerd op een eerdere hypotheek.
– Er is geen sprake geweest van een traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit wordt kortweg het WSNP-traject genoemd en is een wettelijke procedure wanneer er via de schuldhulpverlener niet tot een oplossing is gekomen met de schuldeiser(s).

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en de BKR-hypotheek

De Nationale Hypotheekgarantie is een garantie die men kan krijgen bij het afsluiten van een hypothecaire lening (NHG-hypotheek). Dit betekent dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de hypothecaire lening, terwijl de ontvanger van de hypotheek hiervoor een provisie betaalt.

Het is mogelijk om een BKR-hypotheek met NHG te verkrijgen in enkele gevallen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo kan er geen NHG op een hypotheek worden gegeven wanneer er sprake is van de BKR codes 1 tm 4. Ook schuldregelingen maken het veelal onmogelijk om een NHG bij de hypothecaire lening te verkrijgen. Wanneer er sprake is van enkel een A-notering of code 1 én de lening is afgelost kan er een uitzondering worden gemaakt en derhalve een NHG worden verstrekt bij bij de BKR-hypotheek. Er moet dan wel sprake zijn van een vermelding van code H (herstelcode) en een verklaring van de kredietverstrekker dat de achterstand is ingelopen.

Waar kan men een BKR-hypotheek aanvragen?

Zoals gezegd zijn er enkele aanbieders van BKR-hypotheken. Het lijkt aantrekkelijk om een hypotheek aan te gaan bij een aanbieder die ondanks de BKR-notering een hypotheek wil verstrekken. Het is desondanks van belang in ogenschouw te nemen dat ook deze hypotheekaanbieders winst willen maken. Een grondige en oprechte beoordeling van iemands financiële situatie en eventuele toekomstige veranderingen is daarom aan te raden.

Via een erkende en onafhankelijke hypotheekadviseur kan men zich het beste laten voorlichten met betrekking tot de mogelijkheden. Hiermee kan worden voorkomen dat een BKR-hypotheek tegen een buitenproportioneel rentepercentage wordt afgesloten of andere twijfelachtige voorwaarden. Door het aanbod te vergelijken kan uiteindelijk de meest gunstige offerte worden gekozen. Enkele aanbieders van een BKR-hypotheek zijn onder andere Huisgarant, Amstelgeld, Girokrediet, BKR direct, BKR Lease en Maximoney. Tevens kan de hypotheekadviseur voor u proberen een BKR-hypotheek via een bank aan te gaan, hoewel de meeste banken zich hebben teruggetrokken uit de BKR-hypotheek markt.